Kehätie-vaihtoehto vaihemaakuntakaavaan

Kesäkuussa maakuntahallitus valitsi Hollolan Kehätie-vaihtoehdon (VE1) Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen (kierrätyspuiston) sijoituspaikaksi. Myös Lahden kaupunki oli nimennyt Kehätien vaihtoehdon Lahden kannalta parhaimmaksi. Alueesta on laadittu vaihemaakuntakaava, johon on annettu lausuntoja 21.8. mennessä.

HOLLOLAN KUNNANVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ laaditaanko kierrätyspuisto-alueelle tämän jälkeen asemakaava vai ei eli sijoitetaanko jätteenkäsittelyalue Kehätien varteen vai ei.

Kartanon omakotiyhdistyksen hallitus on antanut 24.6.2020 kierrätyspuiston sijaintia vastustavan muistutuksen Hollolan kunnan strategiseen yleiskaavaan 2020 ja 21.8.2020 lausunnon Päijät-Hämeen liitolle Lahden seudun kierrätys-puiston vaihemaakuntakaavaehdotuksesta (pdf).

Muistutus (pdf) tarkastelee kierrätyspuiston/kaatopaikan riskejä. Lausunnossa (pdf, ja liitteet: 1, 2 ja 3 )todetaan aluksi, että kaavaehdostuksessa on unohdettu ihmiset täysin. Lisäksi lausunto käsittelee laajasti kierrätys-puistohankkeen taustaa (luku 2) ja siinä tapahtuneita laittomuuksia ja hollolalaisten järjestelmällistä syrjintää. Lausunnon tiivistelmä on tässä (pdf).

Nyt on aika vaikuttaa.