”Puisto on tavallaan harhaanjohtava” (ESS 11.11.2017)

Olavi Uusitalo

Kierrätyspuisto termi on harhaanjohtava kuten edellä olevissa lainauksissa todetaan. Oheen on koottu tilastokeskuksen käsitteitä ja määritelmiä. Käsitteet ja määritelmät    https://www.stat.fi/meta/kas/index.html

Jäte    https://www.stat.fi/meta/kas/jate.html
Jätteeksi nimitetään sellaisia aineita ja esineitä, jotka niiden haltija on poistanut käytöstä, aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä.

Kaatopaikka    https://www.stat.fi/meta/kas/kaatopaikka.html
Kaatopaikka on yhdyskuntajätteen, ongelmajätteen tai muun jätteen, kuten kiviaineksen, loppusijoitukseen tarkoitettu jätteenkäsittelypaikka. Myös jätteiden pitkäaikainen varastointipaikka voidaan hallinnon päätöksellä nimittää kaatopaikaksi.

Jätteiden käsittely     https://www.stat.fi/meta/kas/jatekasittely.html
Jätteiden käsittelyä ovat hyödyntäminen, vaarattomaksi tekeminen ja loppusijoitus. Jätteiden käsittelyksi katsotaan myös ne toimet, joilla syntyneen jätteen koostumusta, rakennetta tai muuta ominaisuutta muutetaan siinä tarkoituksessa, että edellä luetellut toimet ovat mahdollisia.

YMPÄRISTÖASIOIDEN ASIAKASPALVELU, s-posti
Penkka: Asbesti ja vaaralliset tuhkat yleensä haudataan heti vastaanotettaessa vastaanottoluvan omaavalle kaatopaikalle ns. penkkaan.