Kartanon omakotiyhdistyksen säännöt

Kartanon omakotiyhdistys vahvistamattomat (PRH) uudet säännöt (pdf)

Kartanon omakotiyhdistyksen säännöt (pdf)

1 § Yhdistyksen nimi on Kartanon Omakotiyhdistys ja sen kotipaikka on Hollolan kunta.

2 §  Yhdistyksen tavoitteena on edistää Kartanon omakotialueella asuvien omakoti- ja pienkiin­teistöjen omistajien tai haltijoiden ja heidän perheenjäsentensä yhteistoimintaa ja alueellista yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tavoitteensa saavuttamiseksi yhdistys pyrkii auttamaan jäseniään neuvotteluissa eri viran­omaisten kanssa, ohjaamalla heitä omakoteihin liittyvissä kysymyksissä, kuten alueen ja tonttien kunnostamisessa sekä alueen rakennuskaavan edellyttämien asioiden eteenpäin viemisessä. Yhdistys pyrkii huolehtimaan alueen muustakin edistyksestä ja viihtyvyydestä järjestämällä kokouksia sekä urheilu-, talkoo- tai muita samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi neuvoillaan ja hankkimillaan asiantuntijalausunnoilla auttaa ja opastaa jäsenkuntaansa sitä kiinnostavissa omakoti -ja pienkiinteistöjen asumiseen liittyvissä kysymyksissä.

3 §  Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen Kartanon omakotialueella asuva omakoti tai pienkiinteistön omistaja tai haltija, hänen aviopuolisonsa ja kahdeksantoista ( 18 ) vuotta täyttänyt perheenjäsen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi pääsyn.

4 §  Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen­johtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa sen pöytäkirjaan.

Jäsen, joka ilman pätevää syyt jättää yhdistykselle tulevan jäsenmaksunsa annetun määräajan kuluessa suorittamatta, tai joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä tai jonka jäsenyys yhdistyksessä jostakin muusta syystä vahingoittaa yhdistystä, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä .

5 §  Yhdistyksen jäsen suorittaa liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun.

Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous.

6 §   Yhdistyksen asioita johtaa ja hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi ( 5 ) varsinaista ja ( 5 ) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

7 §  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

8 §  Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen varsinaisen jäsen kanssa.

9 §  Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on sekä hallituksen laatima vuosikerto­mus ja muut hallintoa koskevat asiakirjat jätettävä vuosikokouksen valitsemille tilintarkas­tajille kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajien tulee helmikuun viidenteentoista (15.) päivään mennessä antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu kertomus toiminnastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta

10 §  Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa hallituksen lähemmin määräämänä päivänä.
Muita yhdistyksen kokouksia pidetään milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.  
Kokouksistaan ja muista tilaisuuksista yhdistys ilmoittaa jäsenilleen jaettavalla kirjeellä tai alueen ilmoitustaululla tai paikkakunnalla eniten leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään seitsemän ( 7 ) päivä ennen kokousta tai tilaisuutta.    

11 §  Vuosikokouksessa käsitellään seuraava asiat:

1)    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2)  Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, yhdistyksen tilit sekä tilintarkastajien lausunto.

3)  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

4)  Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta ja suoritustavasta sekä kuluvan vuoden talousarviosta.

5)  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet sekä varajäsenet.

6)  Valitaan jäsenet mahdollisiin tarittaviin toimikuntiin.

7)  Valitaan kaksi ( 2 ) tilintarkastajaa ja kaksi ( 2 ) varatilintarkastajaa.

8)  Käsitellään muut hallituksen jäsenten esittämät asiat sekä asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat esittäneet hallitukselle ennen kokouksen alkua.

12 §  Lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja tapauksia, tehdään päätökset yhdistyksen kokouk­sissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

13 §   Yhdistys voidaan purkaa ja näihin sääntöihin tehdä muutoksia, jos yhdistyksen jäsenkokouk­sessa vähintään kolme neljäsosaa ( 3/4 ) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.
Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että käsiteltäväksi tulee kysymys sääntöjen muutta­misesta tai yhdistyksen purkamisesta.

14 §  Jos yhdistys purkaantuu, luovutetaan varat Kartanon omakotialueella olevien lasten leikkipuistojen kunnostamiseen sekä leikki- ja urheiluvälineiden hankintaan niille viimeisessä kokouksessa päätetyllä tavalla.

15 §   Lisäksi noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslain säädöksiä.